Структура

Спешно отделение

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Пациенти, самоопределили се като спешни, или докарани в Спешно отделение на УМБАЛ-Бургас с линейка на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), се преглеждат безплатно в Спешно отделение.

Преценката дали пациентът е спешен, има ли необходимост от консултация със специалист, или прием в болницата, се извършва от дежурния лекар. Ако той прецени, че състоянието на пациента не е спешно, той има право да го пренасочи към общопрактикуващия му лекар или дежурния кабинет, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

Това гласят законовите разпоредби, регламентиращи достъпа до спешна медицинска помощ. По този механизъм се осъществяват и прегледите в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас.

В спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;

3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;

4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните-търси се съдействие на органите на реда и Центъра за психично здраве - Бургас;

5. Жени със започващо раждане или аборт;

6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

7. Военноинвалиди и военнопострадали;

8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.

Съгласно действащите закони, здравноосигурените лица могат да ползват безплатно медицинска помощ по следния ред:

Във времето от 08.00 до 20.00 ч. в работни дни  – да  се обърнат  към общопрактикуващия си лекар.

Във времето между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни – към дежурния кабинет на лечебно заведение, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

Всеки пациент трябва да се поинтересува с кой дежурен кабинет има договор неговият личен лекар.

Медицинските критерии за спешност се различават от общоприетите критерии на обществото и на конкретния човек  за спешност.

В съвременната медицинска наука и практика, както и съгласно действащата нормативна уредба  като "Спешно състояние" се определя  всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

"Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи или до смърт.

Преценката дали пациентът  е спешен се извършва от специалистите на отделението. Специалистите имат право да пренасочат пациент към личния му лекар или кабинет за неотложна помощ, ако състоянието му не е спешно.

Специалисти в отделението:

 

 • Д-р ЗДРАВКА РУСКОВА ИНДЖОВА
  длъжност: НАЧАЛНИК-ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • Д-р ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ЛИНКОВА-ГРАМАТИКОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: СПЕШНА МЕДИЦИНА
 • Д-р ГЕОРГИ ИВАНОВ ТРИЧКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ОБЩА МЕДИЦИНА
 • Д-р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ МАКЕЛОВ
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р ОКСАНА НИКОЛАЕВНА СТОИМЕНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: СПЕЦИАЛИЗИРА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • Д-р ТАТЯНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА
  длъжност: ЛЕКАР
 • Д-р РУСТАМ АНАТОЛИЕВИЧ ЗАББАРОВ
  длъжност: ЛЕКАР


Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Здравка Инджова
Старша мед. сестра
Регистратура „прием пациенти”
Терапевтичен кабинет
Педиатричен кабинет
Ортопедичен кабинет
Хирургичен кабинет
Консултативен кабинет
Клинична лаборатория
Рентген
Ехограф
Шокова зала
894-727
894-728
894-729
894-732
894-733
894-734
894-735
894-739
894-736
894-737
894-738
894-900
894-976
 
 
894-730  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
894-731