Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПСО

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК  АВГУСТ 2017

По медицинска специалност „Неврохирургия“

 

 

1. МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 09.08.2017 г. – денонощно;

 

2. УМБАЛ – БУРГАС АД, гр. Бургас от 08.00 на 09.08.2016 г. до 08.00 на 01.09.2017 г. – денонощно;

 

 

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност „Ортопедия и травматология“

1. УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас – от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г.денонощно, нечетни дни   01.08.2017 , 03.08. 2017 г., , 05.08. 2017 г.,

 

2. МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.08.2017 г. до 08.00 на 07.08.2017 г.денонощно, четни дни 02.08.2017 , 04.08.2017 г.; 06.08. 2017 г.;

 

3.УМБАЛ „ДЕВА  МАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 07.08.2017 г. до 08.00 на 10.08.2017 г.денонощно;

 

4. МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 10.08.2017 г. до 08.00 на 21.08.2017 г.денонощно, четни дни 10.08.2017 г. , 12.08.2017 г. , 14.08.2017 , 16.08. 2017 г., 18.08. 2017 г., 20.08.2017 г.

 

5. УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас – от 08.00 на 11.08.2017 г. до 08.00 на 20.08.2017 г.денонощно, нечетни дни  11.08.2017, 13.08.2017, 15.08.2017 г., 17.08. 2017 г., 19.08.2017

 

6. УМБА  „ДЕВА  МАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас - от 08.00 на 21.08.2017 г. до 08.00 на 24.08.2017 г.денонощно;

 

7. МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 24.08.2017 г. до 08.00 на 31.08.2017 г.денонощно, четни дни 24.08.2017, 26.08.2017 г.; 28.08. 2017 г.; 30.08. 2017 г.;

 

8. УМБАЛ – БУРГАС АД, гр. Бургас – от 08.00 на 25.08.2017 г. до 08.00 на 01.09.2017 г. нечетни дни  25.08.2017, 27.08.2017 , 29.08.2017 г. , 31.08. 2017 г.;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност „ПЕДИАТРИЯ“

1 УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до 08.00 на 21.08.2017 г.денонощно;

 

2. МБАЛ „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 21.08.2017 гдо 08.00 ч. на 01.09.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност  „УРОЛОГИЯ“

 

1. УМБАЛ – БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.08.2017 г. до08.00 на 07.08.2017 г.денонощно;

 

2. УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 ч. на 07.08.17 г. до 08.00 ч. на 11.08.17 г.денонощно;

 

3. УМБАЛ – БУРГАС АД, гр. Бургас - от 08.00 на 11.08.2017 г. до08.00 на 01.09.2017 г.денонощно.

 

 

 

 

 


 

 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Пациенти, самоопределили се като спешни, или докарани в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас с линейка на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), се преглеждат безплатно в Спешно отделение. Преценката дали пациентът е спешен, има ли необходимост от консултация със специалист, или прием в болницата, се извършва от дежурния лекар. Ако той прецени, че състоянието на пациента не е спешно, той има право да го пренасочи към общопрактикуващия му лекар или дежурния кабинет, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

 

Това гласят законовите разпоредби, регламентиращи достъпа до спешна медицинска помощ. По този механизъм се осъществяват и прегледите в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас.

 

В Спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

 

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;

3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в Спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;

4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните - търси се съдействие на органите на реда и Центъра за психично здраве - Бургас;

5. Жени със започващо раждане или аборт;

6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

7. Военноинвалиди и военнопострадали;

8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

 

Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.

 

Съгласно действащите закони, здравноосигурените лица могат да ползват безплатно медицинска помощ по следния ред:

 

  1. Във времето от 08.00 до 20.00 ч. в работни дни  – да  се обърнат  към общопрактикуващия си лекар.
  2. 2.      Във времето между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни – към дежурния кабинет на лечебно заведение, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

 

Личните лекари в Бургас имат договори с дежурни кабинети в три лечебни заведения: МЦ „Св. Николай Чудотворец“, МЦ „Св. София“ и „Лайф Хоспитал“. Всеки пациент трябва да се поинтересува с кой дежурен кабинет има договор неговият личен лекар.

 

Лекарите в дежурните кабинети нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания.

 

 

МЦ „Св. Николай Чудотворец“, който се намира до Спешно отделение на УМБАЛ Бургас, приема през нощта и почивни дни пациенти на 62 общопрактикуващи лекари от Бургас. Тези пациенти не заплащат оказаната им медицинска помощ в кабинета на МЦ „Св. Николай Чудотворец“, а само потребителска такса.

 

Всяко лице, в т.ч. и задължително  здравноосигурено лице, при желание може да получи медицинска помощ от  лекар-специалист по конкретна медицинска специалност, без предварително да е посетило и/или да се съобразило с преценката на общопрактикуващия си лекар. В тези случаи лицето само заплаща оказаната му медицинска  помощ.

 

Спешна медицинска помощ се оказва от всички лечебни заведения, регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения, в  необходимия обем за всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и здравноосигурителен статут.

 

Медицинските критерии за спешност се различават от общоприетите критерии на обществото и на конкретния човек  за спешност.

                     

В съвременната медицинска наука и практика, както и съгласно действащата нормативна уредба  като "Спешно състояние" се определя  всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

"Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи или до смърт.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

I. Всички лица (деца и възрастни), станали пациенти на  спешно отделение на МБАЛ-Бургас АД, транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас  или самоопределили се като спешни, се преглеждат безплатно от дежурния лекар в ОСМ.

 

II. При оказването на медицинска помощ на пациенти в  спешно отделение на МБАЛ-Бургас АД, преценката за необходимост от  консултация със специалист/и и/или хоспитализация се извършва от   дежурния лекар.

 

III. В спешно отделение на МБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

 

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;

3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;

4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните-търси се съдействие на органите на реда и ЦПЗ-Бургас;

5. Жени със започващо раждане или аборт;

6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

7. Военноинвалиди и военнопострадали;

8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

 

IV. Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в консултативно-диагностичния блок в спешното отделение. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.