Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

Спешни случаи:
112

МЕСЕЧЕН ГРАФИК ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В ОБЛАСТТА НА СЛЕДНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПСО

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност „Неврохирургия“

 

1. УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00. на 12.06.2017 г. – денонощно;

 

2. МБАЛ  „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 12.06.2017 г. до 08.00 на 20.06.2017 г.денонощно

 

3.  УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас  от 08.00 на 20.06.2016 г. до 08.00. на 01.07.2017 г. – денонощно;  

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност „Ортопедия и травматология“

1. УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас – от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г.денонощно, нечетни дни   01.06.2017 , 03.06. 2017 г., , 05.06. 2017 г., 07.06. 2017 г., 09.06. 2017 г., 11.06. 2017 г.,

 

2.  МБАЛ  „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 02.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г.денонощно, четни дни   02.06.2017 , 04.06. 2017 г.; 06.06. 2017 г.;08.06. 2017 г.;10.06. 2017 г.;

 

 

3.  УМБАЛ   „ДЕВА  МАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 12.06.2017 г. до 08.00 на 15.06.2017 г.денонощно;

 

4. УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас – от 08.00 на 15.06.2017 г. до 08.00 на 26.06.2017 г.денонощно, нечетни дни   15.06.2017 , 17.06. 2017 г., , 19.06. 2017 г., , 21.06. 2017 г., 23.06. 2017 г., 25.06. 2017 г.,

 

5.  МБАЛ  „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 16.06.2017 г. до 08.00 на 26.06.2017 г.денонощно, четни дни   16.06.2017 , 18.06. 2017 г., , 20.06. 2017 г., , 22.06. 2017 г., 24.06. 2017 г.;

 

6.  УМБАЛ   „ДЕВА  МАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 на 26.06.2017 г. до 08.00 на 29.06.2017 г.денонощно;

 

7.  МБАЛ  „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас от 08.00 на 29.06.2017 г. до 08.00 на 01.07.2017 г.денонощно;

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност „ПЕДИАТРИЯ“

1 УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 15.06.2017 г.денонощно;

 

2. МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“ ООД, гр. Бургас- от 08.00 на 15.06.2017 г. до 08.00 на 23.06.2017 г. -  между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

3. МБАЛ  „БУРГАСМЕД“ ООД, гр. Бургас - от 08.00 на 23.06.2017 гдо 08.00 ч. на 01.07.2017 г. между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни;

 

 

МЕСЕЧЕН ГРАФИК

По медицинска специалност  „УРОЛОГИЯ“

 

1.  УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 01.06.2017 г. до 08.00 на 12.06.2017 г.денонощно;

 

2. УМБАЛ   „ДЕВА  МАРИЯ“ ЕООД, гр. Бургас -  от 08.00 ч. на 12.06.17 г. до 08.00 ч. на 16.06.17 г.денонощно;

 

3. УМБАЛ – БУРГАС  АД, гр. Бургас - от 08.00 на 16.06.2017 г. до 08.00 на 01.07.2017 г.денонощно;

 

 

 


 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕГЛЕДИ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

Пациенти, самоопределили се като спешни, или докарани в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас с линейка на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), се преглеждат безплатно в Спешно отделение. Преценката дали пациентът е спешен, има ли необходимост от консултация със специалист, или прием в болницата, се извършва от дежурния лекар. Ако той прецени, че състоянието на пациента не е спешно, той има право да го пренасочи към общопрактикуващия му лекар или дежурния кабинет, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

 

Това гласят законовите разпоредби, регламентиращи достъпа до спешна медицинска помощ. По този механизъм се осъществяват и прегледите в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас.

 

В Спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

 

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;

3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в Спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;

4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните - търси се съдействие на органите на реда и Центъра за психично здраве - Бургас;

5. Жени със започващо раждане или аборт;

6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

7. Военноинвалиди и военнопострадали;

8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

 

Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.

 

Съгласно действащите закони, здравноосигурените лица могат да ползват безплатно медицинска помощ по следния ред:

 

  1. Във времето от 08.00 до 20.00 ч. в работни дни  – да  се обърнат  към общопрактикуващия си лекар.
  2. 2.      Във времето между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни – към дежурния кабинет на лечебно заведение, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

 

Личните лекари в Бургас имат договори с дежурни кабинети в три лечебни заведения: МЦ „Св. Николай Чудотворец“, МЦ „Св. София“ и „Лайф Хоспитал“. Всеки пациент трябва да се поинтересува с кой дежурен кабинет има договор неговият личен лекар.

 

Лекарите в дежурните кабинети нямат правомощия по издаване на медицински документи за насочване на пациентите към други специалисти за консултативни прегледи, за извършване на медико-диагностични и други изследвания.

 

 

МЦ „Св. Николай Чудотворец“, който се намира до Спешно отделение на УМБАЛ Бургас, приема през нощта и почивни дни пациенти на 62 общопрактикуващи лекари от Бургас. Тези пациенти не заплащат оказаната им медицинска помощ в кабинета на МЦ „Св. Николай Чудотворец“, а само потребителска такса.

 

Всяко лице, в т.ч. и задължително  здравноосигурено лице, при желание може да получи медицинска помощ от  лекар-специалист по конкретна медицинска специалност, без предварително да е посетило и/или да се съобразило с преценката на общопрактикуващия си лекар. В тези случаи лицето само заплаща оказаната му медицинска  помощ.

 

Спешна медицинска помощ се оказва от всички лечебни заведения, регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения, в  необходимия обем за всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и здравноосигурителен статут.

 

Медицинските критерии за спешност се различават от общоприетите критерии на обществото и на конкретния човек  за спешност.

                     

В съвременната медицинска наука и практика, както и съгласно действащата нормативна уредба  като "Спешно състояние" се определя  всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

"Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи или до смърт.

 

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

 

 

I. Всички лица (деца и възрастни), станали пациенти на  спешно отделение на МБАЛ-Бургас АД, транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас  или самоопределили се като спешни, се преглеждат безплатно от дежурния лекар в ОСМ.

 

II. При оказването на медицинска помощ на пациенти в  спешно отделение на МБАЛ-Бургас АД, преценката за необходимост от  консултация със специалист/и и/или хоспитализация се извършва от   дежурния лекар.

 

III. В спешно отделение на МБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

 

1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;

3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;

4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните-търси се съдействие на органите на реда и ЦПЗ-Бургас;

5. Жени със започващо раждане или аборт;

6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

7. Военноинвалиди и военнопострадали;

8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

 

IV. Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента в лист за преглед на пациента в консултативно-диагностичния блок в спешното отделение. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.