Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

Ред на класиране на внесените предложения за участие в процедура „Дейност по абонаментно сервизно обслужване на автомобилите на „МБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас”:

15 май 2013 00:00

1. „Булсервиз” ООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 100 т.;

2. „Евросървиз” ЕООД, при условията на получена комплексна оценка на предложението – 99,13 т..

 

       Предложението на „София Франс Ауто - Бургас” ООД бива отстранено от участие в процедурата, поради факта на непредставяне на  копие на свидетелство за съдимост на представляващия участника, което обстоятелство е в разрез с изискванията по т.9 от Заповед № VІ – Р - 216/24.04.2013 год. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Бургас” АД и изискванията посочени в публикуваната под № 901480/24.04.2013г. публична покана.