Адрес

УМБАЛ - Бургас АД
бул. "Стефан Стамболов" №73
Бургас 8000

Телефони

тел: *7070

Спешни случаи:
112

Медицински университет - Варна

КОНКУРС ЗА СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА /СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ, СТАРШИ РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ, СТАРША АКУШЕРКА/

01 ное 2017 15:31

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД – град Бургас, 8000 Бургас, бул.”Стефан Стамболов” 73, тел. 056/810547,

на основание чл.89 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл.68, ал.6 от Закона за лечебните заведения ОБЯВЯВА конкурс за заемане на длъжността „Старша медицинска сестра/старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант, старша акушерка”  в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Бургас” АД – град Бургас при условията на трудов договор за срок от 3 /три/ години, съгласно структурата на дружеството:

 1. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по хемодиализа
 2. дл.”старша медицинска сестра” на Първо  отделение по педиатрия
 3. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по нервни болести
 4. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по инфекциозни болести
 5. дл.”старша акушерка” на Отделение по неонатология
 6. дл.”старша акушерка” на Родилно отделение
 7. дл.”старша акушерка” на Отделение по гинекология
 8. дл.”старша медицинска сестра” на Първо отделение по хирургия
 9. дл. „старша медицинска сестра” на Второ отделение по хирургия
 10. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по неврохирургия
 11. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по ортопедия и травматология
 12. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по урология
 13. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по УНГ болести
 14. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по очни болести
 15. дл.”старши рентгенов лаборант” на Отделение по образна диагностика
 16. дл.”старши медицински лаборант” на Клинична лаборатория
 17. дл.”старши медицински лаборант” на Отделение по трансфузионна хематология
 18. дл. „старши медицински лаборант” на Отделение по клинична патология
 19. дл.”старши медицински лаборант” на Отделение по съдебна медицина
 20. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по спешна медицина
 21. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 22. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по ендокринология и болести на обмяната
 23. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по нефрология
 24. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по гастроентерология
 25. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по вътрешни болести
 26. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по кардиология
 27. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по ревматология
 28. дл.”старши медицински лаборант” на Микробиологична лаборатория
 29. дл.”старша медицинска сестра” на Клиника по съдова хирургия
 30. дл.”старша медицинска сестра” на Отделение за продължително лечение

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

1.   Да притежават висше  образование – ОКС „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;

2.   Да имат 5 /пет/ години трудов стаж по специалността „медицинска сестра/медицински лаборант, рентгенов лаборант, акушерка” в лечебно заведение за болнична помощ /за дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по инфекциозни болести – трудов стаж 5 години в Отделение по инфекциозни болести/;

3.   Да не са осъждани.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА: по документи и чрез събеседване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:

 1. Заявление за участие в конкурса;
 2. Професионална биография;
 3. Копие от диплома за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” по специалността „Управление на здравните грижи”;
 4. Документ удостоверяващ трудов стаж в лечебно заведение за болнична помощ /за дл.”старша медицинска сестра” на Отделение по инфекциозни болести – документ удостоверяващ стаж в Отделение по инфекциозни болести/
 5. Медицинско удостоверение – в оригинал;
 6. Медицинско свидетелство от ЦПЗ – в оригинал;
 7. Свидетелство за съдимост – в оригинал;
 8. Удостоверение за членство в БАПЗГ;
 9. 2 броя писмен идеен проект  по темата: „Ролята на старшата медицинска сестра/старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант, старша акушерка за повишаване икономическата ефективност на съответното отделение/лаборатория и за организацията на дейностите за подобряване качеството на здравните грижи в болничното отделение/лаборатория в условията на конкурентна среда ”.

ПРЕДИ  подаване на документите кандидатите имат право да получат и да се запознаят с писмената длъжностна характеристика за длъжността „старша медицинска сестра/старши медицински лаборант, старши рентгенов лаборант, старша акушерка” в „УМБАЛ – Бургас” АД в отдел „Човешки ресурси” на „УМБАЛ – Бургас” АД.

ДОКУМЕНТИТЕ за участие в конкурса се подават в Деловодството на „УМБАЛ – Бургас” АД в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата. Ако срокът изтича в неработен ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтичането му.

Справки: тел.056/810595, Отдел „Човешки ресурси”

Изтегли заповед