Структура

Клинична лаборатория

Дейността на Клинична лаборатория е акредитирана от Министерството на здравеопазването с максимална оценка и е изцяло съобразена с изискванията на медицинския стандарт по Клинична лаборатория.

Лабораторията разполага с високотехнологична апаратура, използваща световно утвърдени аналитични методики и отговаряща на всички изисквания за надеждност, прецизност и висока производителност.

Продуктовата листа на звеното е богата и покрива в пълен обем всички сектори на клиничната лаборатория - хематология, хемостазеология, качествен и количествен уринен анализ, анализ на хормони и туморни маркери, на телесни течности - пунктати (плеврален, перитонеален, гръбначно-мозъчен, ставен), конкременти.

Лабораторията участва в НСВОК (Национална система за външна оценка на качеството) още от самото й създаване и винаги е показвала отлични резултати. Извършва се и стриктен, ежедневен, вътрелабораторен качествен контрол който е гаранция за високо качество и достоверност на лабораторните резултати.

Внедрена е Лабораторна информационна система, която генерира персонален идентификационен бар - код за всеки пациент, който съдържа данни за пациента, вида на назначените анализи и отделението, което ги изисква. Така информацията става достъпна и се разчита автоматично от анализаторите, на които се извършват изследванията, което свежда до минимум възможностите за грешки, а всички резултати се съхраняват на сървъра на лабораторията с години.

Осигурен е целогодишен, денонощен режим на работа, а на територията на Спешно отделение е разположена Спешна лаборатория.

Всички изследвания могат да се извършват и срещу заплащане по утвърден ценоразпис.


Специалисти в отделението:

Д-р СВЕТЛА ИВАНОВА БАКАЛОВА
длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
специалност: КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
Д-р АНА ИВАНОВА САМАРДЖИЕВА-ТЕНЕВА

длъжност: ЛЕКАР
специалност:
КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
ЛЮБОВ СТЕПАНОВНА ГЕРМАНОВА

длъжност: СТАРШИ МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ

Телефонни номера в отделението:

Началник лаборатория д-р Светла Бакалова           
Лаборанти І регистратура                   

894-860
894-856