Структура

Първо педиатрично отделение          


В Първо и Второ педиатрични отделения на МБАЛ Бургас се извършват:

1. Диагностично-лечебна дейност по детски болести на лежащо болни деца на възраст до 18 години, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.

2. Диагностично-консултативна дейност за деца до 18-годишна възраст при поискване от други отделения на територията на МБАЛ Бургас АД

3. Диагностично-консултативна и при необходимост лечебна дейност за деца до 18 г. в Шокова зала и Спешен педиатричен кабинет към Приемно-консултативно отделение на МБАЛ Бургас АД.

4. Превенция и профилактика на детското здраве.

5. Обучение на майките и придружителките за правилно хранене и отглеждане на децата.

6. Обучение на майките и придружителките за правилното провеждане на лечението при хронични заболявания, изискващи често доживотно лечение - най-често захарен диабет І тип и муковисцидоза.

7. Контролни прегледи на изписаните деца, лекувани в отделенията по клинична пътека.

8. Съдействие и координация със социалните служби и органите на МВР за защита на децата.

9. Обучение на специализанти по детски болести, стажант-лекари и студенти - медицински сестри.

10. Готовност за научна дейност и клинично изпитване на лекарствени средства.

Педиатричните отделения осъществяват дейността си според медицински стандарт "Педиатрия", правилата за добра медицинска практика и стандатите за лечение при спазване на професионалната тайна, медицинската етика и правата на пациента.

Специалисти в отделението:

 • Д-р БОРИС ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
  длъжност: ЛЕКАР, НАЧАЛНИК ОТДЕЛЕНИЕ
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ВИОЛЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА
  длъжност: СТАРШИ ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ЧОЛАКОВ
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ИРИНА ВАСИЛЕВА КЮЧУКОВА
  длъжност:
  ЛЕКАР
  специалност:
  ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р МИЛЕНА ЯНКОВА ВАСИЛЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р ПЕПА КОЙНОВА КОЙНОВА-КЪНЕВА
  длъжност: ЛЕКАР
  специалност: ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
 • Д-р ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОТЕВА-ДОНЧЕВА
  длъжност:
  ЛЕКАР
  специалност:
  СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р КРЕМЕНА СТОЯНОВА МАВРОВА
  длъжност:
  ЛЕКАР
  специалност:
  СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р СВЕТЛОЗАРА СТАНИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА
  длъжност:
  ЛЕКАР
  специалност:
  СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • Д-р АНЕЛИЯ МИРОСЛАВОВА КАРДАШЕВА
  длъжност:
  ЛЕКАР
  специалност:
  СПЕЦИАЛИЗИРА ПЕДИАТРИЯ
 • МАГДАЛЕНА ВЪЛЧЕВА
  длъжност:СТАРША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Телефонни номера в отделението:

Началник отделение д-р Борис Ангелов
Лекарски кабинет
Старша медицинска сестра
Манипулационна-І-ви кърмачески сектор
Манипулационна-интензивен сектор
Медицински секретар
894-760
894-761
894-762
894-763
894-916
894-765