Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Спешно отделение

Телефонни номера в отделението

Началник отделение 056 894-727
Старша мед. сестра 056 894-728
Регистратура „прием пациенти” 056 894-729, 056 894-730
Терапевтичен кабинет 056 894-732
Педиатричен кабинет 056 894-733
Ортопедичен кабинет 056 894-734
Хирургичен кабинет 056 894-735
Консултативен кабинет 056 894-739
Клинична лаборатория 056 894-736

Специалисти в отделението

Д-р Здравка Рускова Инджова

Началник отделение
специалност: Анестезиология, реанимация и интензивно лечение

Д-р Оксана Николаевна Стоименова

Лекар

специалност: Обща медицина

Д-р Лъчезар Костадинов Иванов

Лекар

специалност: специализант по спешна медицина

Д-р Александър Александров Макелов

Лекар

специалност: специализант по спешна медицина

Д-р Димитър Петров Казаков

Лекар

специалност: специализант по спешна медицина

Д-р Мурат Чобан

Лекар

Д-р Деян Фенев

Лекар

Йонка Тодорова Славова

Старша медицинска сестра

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИТЕ В СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
 

Пациенти, самоопределили се като спешни, или докарани в Спешно отделение на УМБАЛ-Бургас с линейка на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП), се преглеждат безплатно в Спешно отделение.

Преценката дали пациентът е спешен, има ли необходимост от консултация със специалист, или прием в болницата, се извършва от дежурния лекар. Ако той прецени, че състоянието на пациента не е спешно, той има право да го пренасочи към общопрактикуващия му лекар или дежурния кабинет, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

Това гласят законовите разпоредби, регламентиращи достъпа до спешна медицинска помощ. По този механизъм се осъществяват и прегледите в Спешно отделение на УМБАЛ Бургас.

В спешно отделение на УМБАЛ-Бургас АД  безплатно се извършват прегледи на всички лица, които са обект на спешна медицинска помощ, а именно:

  1. Всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;
  2. Всички болни и пострадали при ПТП, при кризисни ситуации, бедствия и т.н., транспортирани до спешно отделение от екипите на ЦСМП-Бургас;
  3. Болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешно отделение, при които се установи необходимост от последваща хоспитализация;
  4. Лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните-търси се съдействие на органите на реда и Центъра за психично здраве - Бургас;
  5. Жени със започващо раждане или аборт;
  6. Деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;
  7. Военноинвалиди и военнопострадали;
  8. Лица с трайна загуба на работоспособността над 90 %.

Отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа за планов прием или отказът му да бъде включен в нея се документират задължително писмено срещу подпис. Разходите по извършените прегледи, изследвания и консултации се заплащат от пациента по цени, определени от лечебното заведение.

Съгласно действащите закони, здравноосигурените лица могат да ползват безплатно медицинска помощ по следния ред:

Във времето от 08.00 до 20.00 ч. в работни дни  – да  се обърнат  към общопрактикуващия си лекар.

Във времето между 20 ч. вечерта и 8 ч. сутринта през работните дни и денонощно през почивните и празничните дни – към дежурния кабинет на лечебно заведение, с който неговият общопрактикуващ лекар има договор.

Всеки пациент трябва да се поинтересува с кой дежурен кабинет има договор неговият личен лекар.

Медицинските критерии за спешност се различават от общоприетите критерии на обществото и на конкретния човек  за спешност.

В съвременната медицинска наука и практика, както и съгласно действащата нормативна уредба като "Спешно състояние" се определя  всяка остра или внезапно възникнала промяна в здравето на човека, изразяваща се в нововъзникнало или в промяна на съществуващо заболяване, увреждане или друго състояние или обстоятелство, а също и усложнение при родилка, застрашаващо здравето и живота на майката и плода, с достатъчна по сила тежест, което може да доведе до смърт или до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи, в т. ч. критични нарушения в жизненоважните функции, загуба на функция на орган или на част от тялото, временна или постоянна инвалидизация, ако не се предприемат незабавни медицински действия, целящи физиологична стабилност и/или ефективно дефинитивно лечение на пациента.

"Спешен пациент" е всеки, при който е налице спешно състояние и поради това нужда от провеждане на спешни диагностично-лечебни действия или транспорт, които ако не бъдат предприети незабавно, биха довели до тежки или необратими морфологични или функционални увреждания на жизнено значими органи и системи или до смърт.

Преценката дали пациентът  е спешен се извършва от специалистите на отделението. Специалистите имат право да пренасочат пациент към личния му лекар или кабинет за неотложна помощ, ако състоянието му не е спешно.