Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изписване

Съгласно Чл. 222. от Националния рамков договор на Република България - март, 2003г.

Чл. 222. (1) При изписване на пациента в лечебното заведение за БП (болнична помощ) се изготвя епикриза съгласно чл. 24, ал. 1 от Наредба № 29 от 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи, като:

 1. първият екземпляр от епикризата се предоставя срещу подпис в история на заболяване на пациента на членовете на семейството му или на придружаващите го лица;
 2. вторият екземпляр от епикризата се оформя и изпраща чрез пациента или РЗОК по преценка на лечебното заведение за ПИМП, в което лицето е осъществило правото си на избор на ОПЛ;
 3. копие от епикризата се прилага към историята на заболяването на пациента и се съхранява в лечебното заведение.

  (2) При необходимост се издава ново копие от епикризата.
  (3) Епикризата съдържа следните реквизити:

 1. паспортна част;
 2. окончателна диагноза;
 3. придружаващи заболявания;
 4. анамнеза;
 5. описание на извършените изследвания в извънболничната медицинска помощ според изискванията по КП;
 6. обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус;
 7. параклинични изследвания;
 8. консултативни прегледи;
 9. терапевтична схема;
 10. ход на заболяването;
 11. настъпили усложнения;
 12. инвазивни диагностични и терапевтични процедури;
 13. дата на оперативната интервенция с оперативна диагноза;
 14. извадка от оперативния протокол—вид анестезия, находка, извършена интервенция;
 15. постоперативен статус и ход на заболяването след операцията;
 16. статус при изписването;
 17. изход от заболяването;
 18. временна неработоспособност—мотиви, период;
 19. препоръки за хигиенно-диетичен режим след изписването и назначено медикаментозно лечение след изписването и препоръки за такова;
 20. необходимост от контролни прегледи в болницата след изписването;
 21. препоръки към ОПЛ на пациента;
 22. насрочена рехоспитализация при необходимост от такава;
 23. описание на съпровождащите епикризата изследвания и други документи за служебно ползване;
 24. имена и подписи на лекуващия лекар и началника на съответното отделение;
 25. печат на лечебното заведение.


  (4) Изследвания, резултатът от които се получава след изписването на пациента, се изпращат в писмен вид от лечебното заведение—изпълнител на БП, по преценка на пациента или на ОПЛ.