Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Д-р Ирина Момчева успешно защити дисертационния си труд

На 25.04.2024 г. в Мeдицински университет - Варна се проведе защита на дисертационна работа на д-р Ирина Иванова Момчева, специалист-ревматолог в Отделение по ревматология на УМБАЛ Бургас за присъждане на ОНС „Доктор“ по област на висше образование 7.1 Медицина.  Темата на дисертационния труд е „Изследване участието на хуморалните фактори на вродения имунитет в патогенезата на активираната остеоартроза“ с научен ръководител доц. д-р Женя Русева Петрова.

Научното жури бе в състав: 

Външни членове

Проф. д-р Николай Георгиев Николов, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Плевен

Проф. д-р Владимир Христов Гончев, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.4 Обществено здраве, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" – Бургас

Доц. д-р Кирил Стефанов Славейков, д.м. – хабилитиран в професионално направление 7.1 Медицина, Тракийски университет – Стара Загора

Вътрешни членове:

Проф. д-р Валентина Христова Маджова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна

Проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, д.м. – хабилитирана в професионално направление 7.1 Медицина, Медицински университет – Варна

След отлично представяне на дисертационния труд и приноса му за развитието на медицинската наука, журито реши да присъди на д-р Ирина Момчева научно-образователната степен "Доктор". 

Изображение 7531 Изображение 7532