Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Прием

Изображение 6718

ПРИЕМ за болнично лечение в МБАЛ - Бургас

СТАЦИОНАРЕН ПРИЕМ

Пациентите постъпват в болницата чрез направление за хоспитализация от Центъра на спешна медицинска помощ, личен лекар, специалист от Диагностично – консултативен и медицински център /включително и от частни/, от други болници, по личен избор. Болницата има сключен договор с НЗОК и приема денонощно спешно болни.

ПЛАНУВАН ПРИЕМ

Съгласно Дял I - Медицинска Помощ от Националния рамков договор на Република България - март, 2003г.
  СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
  ДЯЛ I
  МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
  Чл. 127. (1) Общопрактикуващият лекар (ОПЛ) насочва за хоспитализация ЗЗОЛ (задължително здравноосигурено лице), когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ.
  (2) Общопрактикуващият лекар подготвя пациента с необходимите документи, изследвания и консултации за планова хоспитализация съгласно изискванията по приложение № 9 (Клинични пътеки). Резултатите от проведените изследвания и консултации се прилагат към направлението за хоспитализация.
  (3) Отказ от болнично лечение се заявява пред ОПЛ лично или чрез родител/настойник/попечител. Отказът се заявява писмено в амбулаторния лист, а при фактическа невъзможност за писмено заявление—в присъствие на двама свидетели, които удостоверяват това с подписите си в амбулаторния лист.
  (4) След изписване на пациента от лечебно заведение за болнична помощ или диспансер ОПЛ получава екземпляр от епикризата или копие от същата, която прилага към медицинското му досие.
  (5) Общопрактикуващият лекар е длъжен да организира в съответствие с препоръките в болничната епикриза последващите контролни прегледи на изписания пациент в лечебното заведение за болнична помощ, осъществило стационарното му лечение.

  Чл. 128. При оказване на ПИМП ОПЛ предписва лекарства при условията и по реда, посочени в НРД.
  …
 

Глава седемнадесета


  БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Раздел III
  Условия и ред за оказване на болнична помощ
  Чл. 211. (1) Изпълнител на БП оказва договорената медицинска или стоматологична помощ на ЗЗОЛ, на които е издадено “Направление за хоспитализация” (бл. МЗ—НЗОК № 7).
  (2) Задължително здравноосигуреното лице може да бъде насочено за хоспитализация от всеки лекар или стоматолог съгласно Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.
  (3) В случаите, когато пациент самостоятелно се обърне към изпълнител на БП, сключил договор с НЗОК, той се хоспитализира след документирана преценка за необходимостта от болнично лечение, което изисква извършването на спешни диагностично-терапевтични процедури по клинична пътека.

  Чл. 212. (1) Лекарите и стоматолозите от лечебните заведения за извънболнична помощ насочват с медицинско направление ЗЗОЛ към изпълнители на БП съгласно чл. 21, ал. 1 и 3 и чл. 21а от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица към лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ.
  (2) Когато необходимите за лечението медицински дейности не могат да бъдат осигурени от изпълнителите на болнична помощ по ал. 1, ЗЗОЛ се насочват към:
    1. областна, междуобластна или национална болница съгласно заповед на министъра на здравеопазването, издадена на основание чл. 21, ал. 6 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ, ако заболяването на лицето е включено в списъка на клиничните пътеки, за които лечебното заведение е сключило договор с НЗОК;
    2. Клинична болница “Лозенец”—София, Военномедицинска академия—София, Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III”—София, и Медицински институт на МВР—София, ако заболяването на лицето е включено в списъка на клиничните пътеки, за които лечебното заведение е сключило договор с НЗОК.
  (3) За да бъде включен в клинична пътека, ЗЗОЛ трябва да отговаря на индикациите за хоспитализация, определени в нея.

  Чл. 213. (1) Лечебното заведение за БП предоставя на РЗОК и обявява на видно място работния график на кабинетите в диагностично-консултативния блок.
  (2) Районната здравноосигурителна каса и нейните поделения по общини предоставят информацията по ал. 1 на:
    1. изпълнителите на извънболнична помощ при месечното отчитане на дейността им;
    2. задължително здравноосигурените лица—при поискване.

  Чл. 214. Изпълнителите на БП се задължават да осигурят на пациентите непрекъснатост на болничната помощ и грижите, както и координация между специалистите, които ги осъществяват.

  Чл. 215. Районната здравноосигурителна каса и съответните поделения по общини:
    1. предоставят на изпълнителите на извънболнична помощ информация за лечебните заведения за болнична помощ в съответната област, сключили договор с НЗОК, както и за договорените с тях клинични пътеки;
    2. своевременно уведомяват изпълнителите на извънболнична помощ за промяна на договорните отношения с лечебните заведения за болнична помощ;
    3. при поискване предоставя информация по т. 1 ЗЗОЛ.

  Чл. 216. Специалистът от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение определя деня и часа за хоспитализация на пациента, които вписва в направлението за хоспитализация и в журнала за планов прием на пациенти.

  Чл. 217. При приемане в лечебното заведение—изпълнител на БП, пациентът, членовете на семейството му или придружаващото го лице следва да бъдат информирани за предлаганата медицинска помощ и очакваните разходи за сметка на пациента за тази помощ съгласно Наредба № 22 от 1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента.

  Чл. 218. Лечебното заведение за БП в процеса на диагностика, лечение и обслужване на пациента прилага утвърдени начини на действие, съобразени с указанията за клинично поведение в клиничните пътеки, правилата за добрата медицинска практика и утвърдените медицински стандарти.